Преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

ФРЕШ ДИРЕКТ ООД изпълнява проект BG16RFOP002-2.077-1819-C01
“Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.